0053: Komatsu PC80 MR 8 Ton Excavator.


0053: Komatsu PC80 MR 8 Ton Excavator.


0053: Komatsu PC80 MR 8 Ton Excavator.