0194: Komatsu PC80 MR 8 Ton Excavator.


0194: Komatsu PC80 MR 8 Ton Excavator.


0194: Komatsu PC80 MR 8 Ton Excavator.